Sammanfattning Infokvällar Vänern, 20-21 nov

Sammanfattning

Sportfiskarnas infokvällar för Vänern och fisket lockade många intresserade. I Karlstad var det 73 deltagare och i Lidköping 45. Sportfiskarna informerade om förbundets verksamhet regionalt och nationellt, trollingtävlingar och Vänerprojekt med fokus på fångstdatainsamling från sportfisket. Det var även presentationer från länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland, Havs- och Vattenmyndigheten, FOG Vänern, Gammelkroppa Lax/Fortum, Laxfond Vänern och SLU Aqua.

Det var mycket frågor från en engagerad publik under infokvällarna. Många åsikter från publiken berörde att det görs undersökningar, projekt och utredningar medan det inte verkar göras något konkret för laxen och öringen i Vänern. Fredningsområden, kontroll av fisk och fiske, ändrad tappning i Gullspång mm måste göras direkt enligt fler personer. Myndigheter måste agera nu innan det är för sent.

Kort sammanfattning av de presentationer som åhörarna fick se under kvällarna kommer här. Det kommer publiceras pdf:er för varje presentation på Sportfiskarnas hemsida. www.sportfiskarna.se.

 

Verksamheten och viktiga frågor för förbundet just nu. De stora sjöarna Vänern och Vättern är mycket viktiga. Särskilt Vänern där laxen och öringen i Gullspångsälven är starkt hotad och kräver åtgärder omedelbart. Även Klarälvens stammar är av mycket hög prioritet.

 

Regionala och nationella projekt där det bland annat jobbas med gäddinventeringar i Klarälven och Vänern samt harren i Klarälven i LONA-projekt och fiskevårdsprojekt. Vad som gjorts i fångstdataprojekten 2012-2017. Totalt finns det 11 000 fångster från Vänern inrapporterade. Det är 1091 rapporterade fiskar under 2017. Andelen fångst av vild lax har ökat de senaste två åren och ligger på kring 30% för 2016 och 2017. Vill få fler att använda appen Fångstdatabanken och rapportera fångster för att bidra till underlag för att utvärdera utsättningar och fiskbeståndet.

 

Informerade om planer på SM-trollingserie i Vänern och Vättern samt visade statistik från de största trollingtävlingarna under de senaste 15-20 åren. Största invägda fisk på Kinnekulleträffen är en lax på 11 460 g som fångades 2008. Medelvikten på invägd fisk för Sunnanåträffen och Kinnekulleträffen från slutet på 90-talet till 2017 är c:a 4,2 kg.

Antal deltagande team och hur många som vägt in godkända fiskar hittas i pdf på Sportfiskarnas hemsida. Allt överskott från trollingtävlingarna går till utsättning av smolt.

 

Årets utsättningar av smolt är på 255 000 smolt. Avelsfisket i Forshaga har varit stängt fram till 11 sept på grund av restriktioner för påträffad IPN virus i ett prov från 2016. Ingen upptransport av vild fisk i Klarälven under 2017 på grund av IPN situationen. Beslut från länsstyrelsen. Större andel vild lax och öring har fångats de senaste åren. Ingen avel på Gullspångslax under 2017.

Fortum planerar ombyggnad och modernisering av Gammelkroppa laxodling och avelsfiskestationen i Forshaga. Kommer ta fram plan för att släppa mer vatten förbi kraftverken i Klarälven för att öka möjlighet för smolt och kelt (utlekt lax) att ta sig förbi nedströms.

 

Årets utsättningar från Laxfonden och trollingklubbar är drygt 60 000 st 2-årig smolt till Vänern. Målet för framtiden är 90.000 smolt av hög kvalité i Vänern, 2-åriga (tills vidare). Det saknas ca 40000 smolt = 880 tkr. Insamlade medel och bidrag mycket viktiga!

Totalt har det satts ut 323 783 lax- och öringsmolt i Vänern och Klarälven 2017.

Laxfondens projekt ”Lax i Vänern” inom LAG Fiskeområde Vänern startar i år. Syftar till att stärka och säkerställa finansieringen av utsättningar av lax och öring i Vänern, till en nivå som ger ett bra fiske för samtliga nyttjare. Projektledare Tommy Nerstrand.

 

SLU Aqua jobbar med forskning och rådgivning för bestånd och fiske. Uppdrag från Havs- och Vattenmyndigheten. Både kust, hav och sötvatten.

Använder Sportfiskarnas data från Fångstdatabanken för lax och gädda i Vänern. Stor andel gäddor över 100 cm i Vänern jämfört med andra undersökningar.

Behov av mer kunskap och fångststatistik för fritidsfiske.

Vill ha mer frivillig rapportering via Fångstdatabanken och särskilda journalförare som gör mer noggrann rapportering.

 

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Vänern. Geografiskt spridd styrelse med ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor. Lokal utvecklingsstrategi.

Budget med medel från Havs- och fiskerifonden samt övrig offentlig finansiering (kommunerna + Länsstyrelsen Värmland + Västra Götalandsregionen).LAG prioriterar projekt, jordbruksverket fattar beslut.

Prioriterade projekt: Smaka på Vänern (Hushållningssällskapet/Yrkesfiskarna), Dioxiner i sik  (Insjöfiskarena), Vänerlöjrom, Infoinsatser för sportfisket i Vänern, Vänerveckan (Sportfiskarna), Fångstdata för sportfisket i Vänern (Sportfiskarna), Samförvaltning fiske i Vänern (Vänerns vattenvårdsförbund/Länsstyrelsen Värmland), Lax i Vänern (Laxfond Vänern)

Företag, organisationer, föreningar mfl (ej privatpersoner) kan söka projekt om det är till nytta för Vänern.

 

Är ansvarig myndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av hav, sjöar och vattendrag. Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande. Vilken fisk som får fångas med vilken metod och vilket område.

Vänerns lax och öring är prioriterad 2017-18 avseende översyn av föreskrifter.

Beställning av underlag och rådgivning till SLU Aqua (2017-2019) Sammanställa tillgänglig data och utreda framtida databehov (2017). Utveckla beståndsmodell och ge relevant rådgivning (2018-2019)

HaV ska på uppdrag av regeringen föreslå utformning av bestämmelser för rapporteringsskyldighet för andra fiskare än yrkesfiskare. HaV ska, i samarbete med SJV, föreslå hur det kan införas en möjlighet att fördela den nationellt tillgängliga fiskeresursen mellan olika kategorier av fiske av andra skäl än fiskevårdsskäl, när de biologiska målen för bestånden uppnåtts

 

Samförvaltning fiske i Vänern 2017-2020. Utveckla samförvaltning Vänern, öka delaktighet bland aktörer. Vara rådgivande organ till myndigheter. Informationsinsatser. Styrgrupp med olika aktörer. Aktiviteter kommer vara storgruppsmöten och temadagar med inriktning Vänerfrågor.

Sedan 1994 har ca 250 fiskar per år provtagits = 1 fynd. Jordbruksverket (SJV) bedömer förekomsten av IPN i Vänern/Klarälven som sannolikt väldigt liten.

Projekt ”Två länder-en elv”. Samverkan Sverige och Norge 2017-2020.

Fortsättning ”Vänerlaxens fria gång”. Mål:

Öka beståndet av vild lax i Klarälven, återetablera lax i Norge, återuppbyggnad av övriga skyddsvärda arter, skapa avsiktsförklaring mellan Sverige och Norge avseende förvaltning av älvresursen.

Restaurering av Klarälvens övre delar, återintroduktion av rom och yngel till norska sidan, båtelfisken och smoltryssjor för beståndsövervakning.

Minska genetisk förlust bland Klarälvs- och Gullspångsstammarna. Skapa förutsättningar för att flytta tillbaks Gullspångslaxen till Gullspångsälven.

 

Förvaltningsplan för Vänerlax

Projekt med olika arbetspaket. Rekrytering av projektledare pågår.

Arbetspaket 1.Dataunderlag för livscykel, vandringsmönster, ekosystem.

Arbetspaket 2.Fiskereglering (fredningsområden, fiskemetoder mm).

Arbetspaket 3 Åtgärdsplan Gullspångsälven (GRAB)

Arbetspaket 4 Åtgärder i Klarälven (Två länder-en elv)

Arbetspaket 5 Utbildning/information

Projektledare för GRAB är Fredrik Nilsson. Viktig del i projektet är åtgärder på sträckan Vänern-Gullspång för att förbättra för laxen och öringen.

Nuvarande populationsstorlek inte tillräcklig för att bevara beståndet långsiktigt. Liten uppåtgående trend senaste åren när det gäller årsungar i elfisket men beståndet är kraftigt hotat och riskerar utrotning.

Via DNA studier från årsungar 2015 och 2016 skattas effektiv populationsstorlek för lax till 12 (6-26) respektive 17 (10-34).

Begränsande faktorer:

-Arealen av lämpliga lek- och uppväxtbiotoper i älven                   

-(Korttids)regleringen/avledning av vatten

-Beskattning i fisket i Vänern

 

Publicerad: 2017-11-29 11:17:49